Ik hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Ik wil daarom heldere en transparante informatie verstrekken over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga. In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over wat persoonsgegevens zijn, welke er worden verwerkt, wat de doeleinden zijn van de verwerking, hoe je je persoonsgegevens kunt inzien, de veiligheid en hoe lang het wordt bewaard. Als praktijk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien jij na het lezen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt, dan kun je door middel van mijn contact gegevens met mij contact opnemen.
 
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle informatie die direct over iemand gaat, of die naar iemand te herleiden is. Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens (straatnaam + huisnummer, postcode, woonplaats)
Geboortedatum en/of plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
 
Naast bovenstaande persoonsgegevens, worden ook zogenaamde bijzondere gegevens verwerkt. Deze gegevens hebben betrekking op gedachten en gevoelens die (in)direct invloed (zouden kunnen) hebben op (sport)prestaties. Door middel van interviews, observaties en eventueel via wetenschappelijke vragenlijsten worden deze gegevens in een cliëntbestand opgeslagen en bewaard.
Ras of etnische afkomst
Seksueel gedrag en seksuele gerichtheid
Medische gegevens
 
Jouw privacy
Ik doe er alles aan om jouw persoonsgegevens te waarborgen en hier zorgvuldig mee om te gaan. De wet- en regelgeving zal in alle gevallen worden toegepast, waaronder ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De volgende aspecten worden in ieder geval toegepast: 
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De doelen zijn hieronder beschreven.
De verwerking van jouw persoonsgegevens worden beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Jouw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door middel van een toestemmingsverklaring.
Ik geef geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of tenzij jij hiervoor toestemming geeft.
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Ik ben op de hoogte van en respecteer jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens.
 
In mijn praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om jou goed te kunnen ondersteunen en nodig voor het financieel afhandelen van de begeleiding of behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor jouw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).
 
AVG en WGBO
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van die de persoonsgegevens zijn bepaalde rechten. Jouw rechten en mijn plichten worden in deze privacyverklaring vermeld. Naast deze algemene wet gelden er ook specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels zijn onder andere vermeld in de Wet geneeskundig behandelingsovereenkomst (WGBO). Het is belangrijk te vermelden dat een sportpsycholoog zich tijdens een mentaal begeleidingstraject richt op prestatieverbetering, en niet op het bewaken of verbeteren van de gezondheid. Ik val als sportpsycholoog dus niet onder de WGBO. Wanneer het begeleidingstraject nadrukkelijk is gericht op het bewaken of verbeteren van de gezondheid, wordt er doorverwezen naar een deskundige die wel op de WGBO valt.
 
Doeleinden

De doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt zijn:
Om contact met je op te nemen en afspraken te maken na aanmelding.
Voor het verstrekken van informatie over de aangeboden diensten.
Voor een goede (mentale) begeleiding.
Voor doelmatig beheer en beleid.
Renate Hensen is als enige SPORTPSYCHOLOOG VSPN ® i.o. werkzaam binnen de praktijk en verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang;
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
 
De bewaartermijn van persoonlijke gegevens die tijdens de sessies worden verzameld, is gelijk aan de duur van het begeleidingstraject. Dit houdt in dat je persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.
 
Jouw rechten
Als betrokkene heb jij de volgende rechten:
Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
Het recht om (gedeeltelijk) vernietiging van jouw (medische) gegevens te vragen.
Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.
 
Als jij gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun jij dit mondeling, schriftelijk of per e-mail kenbaar maken aan de praktijk. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of jouw curator of mentor).
 
Toelichting op het opvragen van informatie
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens op te vragen. Dit kun je doen door middel van mijn contactgegevens. De praktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien jij er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk of door een gemachtigde op te laten halen, dan kun jij dit kenbaar maken bij de praktijk.
 
Ik kan jou vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
 
Mag ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 
Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden
De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:
Verwijzingen en aanmeldingen van nieuwe cliënten.
Het verzorgen van een mailomgeving die de privacy waarborgt bij informatie-uitwisseling.
 
Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 
 
Soms is het, in het kader van de behandeling, belangrijk of waardevol om overleg te hebben met een andere behandelaar. Wanneer dit het geval is, dan zal jouw sportpsycholoog dit met jou bespreken en jou vragen om een apart toestemmingsformulier hiervoor in te vullen en te tekenen. Zonder deze schriftelijke toestemming zal er geen overleg plaatsvinden.
 
Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
Alle personen die namens de Improve Your Mind van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen, waaronder laptop en bestanden op de laptop.
Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen.
 

Privacyverklaring