Artikel 1 Definities
1.1 Improve your Mind, praktijk voor prestatie- en sportpsychologie: de eenmanszaak, Improve your Mind, statutair gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 77367073.
1.2 Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon die aan Improve your Mind een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten.
1.3 Deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon, die deelneemt aan de Diensten van Improve your Mind.
1.4 Diensten: alle activiteiten die Renate Hensen, prestatie- en sportpsycholoog (Improve your Mind) uitvoert in opdracht van de Opdrachtgever. Hieronder valt zeker te verstaan doch niet uitsluitend: het geven van mentale training/begeleiding/coaching in de vorm van individuele begeleiding, teambegeleiding en cursussen. Het geven van workshops en het opstellen van sportpsychologische profielen. Alsmede eventuele andere Diensten die Improve your Mind levert aan de Opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Improve your Mind en tevens alle overeenkomsten die Improve your Mind aangaat met haar Opdrachtgever.
2.2 Wanneer tussen de Opdrachtgever en Improve your Mind nadere bedingen worden overeengekomen, die afwijken van de in deze voorwaarden neergelegde bedingen, zullen bij strijdigheid de nader overeengekomen bedingen prevaleren boven hetgeen bepaald in deze voorwaarden.
2.3 De door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Improve your Mind.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.
2.6 Indien Improve your Mind deze voorwaarden soepel toepast ten opzichte van Opdrachtgever, kunnen daar door de Opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
3.1 Door Improve your Mind gedane aanbiedingen en/of offertes zijn dertig (30) dagen geldig voor aanvaarding, daarna zijn zij van louter informatieve waarde.
3.2 Prijzen in de door Improve your Mind aanbiedingen of verstuurde offertes aan de Opdrachtgever zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en tevens exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.3 Hetgeen bepaald in artikel 3.2 geldt niet voor de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
3.4 De kosten genoemd in artikel 3.2 komen ten laste van de Opdrachtgever.
3.5 Door Improve your Mind uitgevaardigde aanbiedingen en/of offertes worden berekend op basis van een uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Het door Renate Hensen in de aanbieding en/of offerte aangegeven aantal benodigde uren kan in werkelijkheid lager/hoger uitvallen, en als zodanig worden verrekend.
3.6 Indien blijkt dat de bij de aanvraag van een offerte door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Improve your Mind het recht om de prijs in de desbetreffende offerte/aanbieding en andere voorwaarden te wijzigen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat Opdrachtgever een door Improve your Mind uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en de Opdrachtgever een door Improve your Mind uitgevaardigde opdrachtbevestiging ondertekend heeft.
4.2 Mocht door Improve your Mind, om welke reden dan ook, geen opdrachtbevestiging worden uitgevaardigd, dan staat een gezonden factuur gelijk aan een aanvaarding. Indien Opdrachtgever tegen de hoogte van de factuur wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen zeven (7) werkdagen te doen.

Artikel 5 Rechten & verplichtingen voor Improve your Mind
5.1 Improve your Mind zorgt voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door bekwame/deskundige personen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
5.2 Improve your Mind is gebonden aan de gedragscode en de klachtenprocedure van de Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland (VSPN).
5.3 Improve your Mind heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van Diensten, mits Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld.
5.4 Improve your Mind, Opdrachtgever en Deelnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die door de Opdrachtgever aan Improve your Mind zijn verstrekt.
5.5 Improve your Mind zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van Improve your Mind aan derden geen mededeling doen over de aanpak, haar werkwijze en dergelijke.

Artikel 6 Rechten & verplichtingen Opdrachtgever
6.1 Opdrachtgever stelt Improve your Mind in de mogelijkheid de Diensten aan te bieden en uit te voeren.
6.2 Opdrachtgever dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is Improve your Mind gerechtigd de Diensten voor de Opdrachtgever op te schorten of te beëindigen, zonder dat Improve your Mind daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever.
6.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van correcte informatie die noodzakelijk is voor een deugdelijke tenuitvoerlegging van de door Improve your Mind te leveren Diensten. Opdrachtgever vrijwaart Improve your Mind voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
6.4 Opdrachtgever dient in overleg te treden met Improve your Mind over de locatie en datum waarop wordt aanvangen met de tenuitvoerlegging van de Diensten.
6.5 Indien Improve your Mind door toedoen van de Opdrachtgever niet kan overgaan tot het leveren van Diensten is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Improve your Mind als gevolg daarvan zou mogen leiden.
6.6 Opdrachtgever is verplicht om alle Diensten af te nemen zoals overeengekomen is in de offerte. 6.7 Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van Opdrachtgever, is Improve your Mind gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal Improve your Mind haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.
6.8 De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze en omvang van de overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. De overeengekomen gewijzigde overeenkomst en/of uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst
7.1 Indien blijkt dat voor een behoorlijke taakvervulling het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in overleg treden om de overeenkomst aan te passen.
7.2 Indien artikel 7.1 wordt toegepast, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst worden beïnvloed. Improve your Mind zal de Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen. Ook zal Improve your Mind de Opdrachtgever van te voren inlichten als de wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties zal hebben.
7.3 Indien een vast bedrag was overeengekomen zal Improve your Mind daarbij aangeven in hoeverre de wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomst een overschrijding van dit vaste bedrag tot gevolg heeft.
7.4 Improve your Mind zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijzigingen en/of aanvullingen aan Improve your Mind toegerekend kan worden.

Artikel 8 Facturatie en betaling
8.1 Improve your Mind factureert tijdens of na afloop van de overeenkomst de door Improve your Mind gemaakte uren aan de Opdrachtgever.
8.2 Door Improve your Mind verzonden facturen dienen door de Opdrachtgever binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te worden betaald aan Improve your Mind.
8.3 Indien Improve your Mind de Opdrachtgever tijdens een lopende overeenkomst factureert en door toedoen van de Opdrachtgever, Improve your Mind haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen niet tijdig toekomt, is Improve your Mind gerechtigd de Diensten aan Opdrachtgever te staken tot het moment waarop Opdrachtgever wel over kan gaat tot het vergoeden van de bedragen die Improve your Mind uit hoofde van de overeenkomst toekomt.
8.4 Het uit artikel 8.3 voortvloeiend recht om de dienstverlening aan Opdrachtgever te staken ontstaat pas nadat Improve your Mind de Opdrachtgever op de hoogte heeft gesteld van haar tekortkoming en de mogelijkheid heeft geboden om alsnog de betaling te doen geschieden. Indien Opdrachtgever vijf (5) werkdagen nadat zij op de hoogste is gesteld van haar tekortkoming niet aan haar betalingsverplichting heeft voldoen is onverlet hetgeen bepaald in artikel 8.3 van toepassing.
8.5 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de rente, één procent (1%) per maand of een gedeelte daarvan, verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8.6 Indien Improve your Mind kosten heeft moeten maken, welke kosten in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient Opdrachtgever ook deze kosten aan Improve your Mind te betalen.
8.7 In geval Improve your Mind om welke reden ook een onjuist bedrag ontvangt van de rekening van Opdrachtgever heeft Opdrachtgever haar (wettelijk) recht om deze betaling te storneren. Dit ontslaat Opdrachtgever niet van haar in dit artikel gestelde betalingsverplichting.
8.8 De Opdrachtgever is niet bevoegd door hem aan Improve your Mind verschuldigde bedragen te verrekenen met gepretendeerde dan wel echte vorderingen van Opdrachtgever op Improve your Mind, zonder voorafgaande, schriftelijke machtiging van Improve your Mind dan wel de bevoegde rechter.
8.9 Indien het vermoeden bestaat dat de Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting kan voldoen, of in het geval zij in staat van liquidatie/ faillissement verkeert, er beslag wordt gelegd of surseance van betaling is aangevraagd zijn de vorderingen van Improve your Mind jegens de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Intellectueel eigendom
9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van Improve your Mind zoals rapporten, adviezen, informatie, modellen, schetsen, technieken, analyses of anderszins, door Improve your Mind ontwikkelt, opgesteld of ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij Improve your Mind of haar licentiegevers.
9.2 Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren van de door Improve your Mind geleverde of ter beschikking gestelde zaken waarvan het intellectueel eigendom berust bij Improve your Mind, zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijk toestemming van Improve your Mind
9.3 Improve your Mind behoudt over het verstrekte sportpsychologische profielen, cursussen, workshopmateriaal alle auteursrechten.
9.4 Voor elke in strijd met artikel 9.2 verrichte handeling is de Opdrachtgever een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd van vijfduizend euro (€ 5.000,00), onverminderd het recht van Improve your Mind om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
9.5 Na afloop van de cursus/workshop gaat het eigendomsrecht van het verstrekte materiaal over op de Opdrachtgever/Deelnemer.

Artikel 10 Annulering
10.1 Indien de Opdrachtgever een opdracht annuleert of wijzigt is beginsel hetgeen bepaald in dit artikel van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de Opdrachtgever en Improve your Mind.
10.2 In dit artikel wordt onder aanvangsdatum verstaan de eerste dag van een trainingstraject, cursus en/of workshop.
10.3 In dit artikel wordt onder opdrachtwaarde verstaan het totaalbedrag voor het trainingstraject, cursus en/of workshop zoals genoemd in de opdrachtbevestiging.
10.4 Annulering van een reeds tot stand gekomen overeenkomst kan uitsluitende schriftelijk worden gedaan. Bij annulering van een overeenkomst:
• Tussen vier (4) en twee (2) kalenderweken voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever
vijfendertig procent (35%) van de opdrachtwaarde te vergoeden;
• Binnen twee (2) kalenderweken voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever vijfenzeventig
procent (75%) van de opdrachtwaarde te vergoeden;
• Binnen zeven (7) dagen voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever honderd procent (100%)
van de opdrachtwaarde te vergoeden.
10.5 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 10.4 zijn bij een reeds tot stand gekomen overeenkomst waarbij Improve your Mind zich jegens de Opdrachtgever verbindt om workshops te geven de volgende annuleringstermijnen van toepassing:
• Tussen zes (6) en vier (4) kalenderweken voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever
vijfendertig procent (35%) van de opdrachtwaarde te vergoeden;
• Tussen vier (4) en twee (2) kalenderweken voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever vijfenzeventig procent (75%) van de opdrachtwaarde te vergoeden en
• Binnen twee (2) kalenderweken voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever honderd procent (100%) van de opdrachtwaarde te vergoeden.
10.6 Indien de Opdrachtgever een individuele afspraak bij Improve your Mind heeft dient Opdrachtgever minimaal vierentwintig (24) uur van tevoren deze afspraak te annuleren of te verschuiven. Indien de Opdrachtgever deze termijn overschrijdt (no show) is de Opdrachtgever honderd procent (100%) van de uurtarief verschuldigd aan Improve your Mind. Dit behoudens de gevallen van overmacht.
10.7 Wijziging of verschuiving van data van de zijde van de Opdrachtgever wordt, tenzij anders overeengekomen, als annulering aangemerkt.
10.8 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Improve your Mind zal Improve your Mind in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Opdrachtgever toerekenbaar zijn, in welk geval eventuele kosten van overdracht voor rekening komen van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding
11.1 Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde.
11.2 Beide partijen, zowel Opdrachtgever als Improve your Mind, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
11.3 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 11.2 kan Improve your Mind de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• Aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat Opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan
voldoen;
• Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Improve your Mind voortvloeiende verplichting;
• Opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden;
• Opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen Improve your Mind;
• Opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk al dan niet aangetekend schrijven;
• Bij terugkerende betalingsproblemen.
11.4 Improve your Mind is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst niet langer kan worden gevergd.
11.5 Improve your Mind is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de Deelnemer zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aan genomen dat de belangen van Improve your Mind of van andere Deelnemers daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot het voldoen van de factuur blijft daarbij onverminderd bestaan.
11.6 Indien Improve your Mind overgaat tot ontbinding van de overeenkomst wordt al hetgeen door de Opdrachtgever aan Improve your Mind verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Voor elke door Improve your Mind aanvaardde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Improve your Mind kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Improve your Mind is uitsluitend aansprakelijk voor grove tekortkomingen in de uitvoering van de dienstverlening die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid bij het uitvoeren van Diensten.
12.2 Mocht onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 12.1 toch aansprakelijkheid aan de kant van Improve your Mind worden aangenomen is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.
12.3 Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.2 geen uitkering krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst plaatsvinden dan is de aansprakelijkheid van Improve your Mind beperkt tot directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.4 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Improve your Mind de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Improve your Mind toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
12.5 De aansprakelijkheid van Improve your Mind wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever Improve your Mind onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Improve your Mind ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
12.6 Aansprakelijkheid van Improve your Mind voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
12.7 De Opdrachtgever vrijwaart Improve your Mind tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
12.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Improve your Mind mocht lijden ten gevolge van een aan de Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

Artikel 13 Overmacht
13.1 Improve your Mind is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van zestig (60) dagen blijft voortbestaan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
13.2 Improve your Mind is, in sommige gevallen, bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, van Diensten van derden, waar Improve your Mind weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Improve your Mind kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Improve your Mind een overeenkomst is aangegaan.
13.3 Naast het bepaalde in lid 13.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen. Hieronder valt te verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Improve your Mind geen invloed kan uitoefenen en hierdoor niet haar aan haar verplichtingen kan voldoen.
Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen Improve your Mind partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
14.2 De Opdrachtgever en Improve your Mind zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Algemene voorwaarden